مهمترین آسیب صنعت بیمه از زبان رئیس کل بیمه مرکزی

چهارشنبه،۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۰

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: پرداخت دیرهنگام خسارت و ایجاد نارضایتی و ناراضی تراشی، مهمترین آسیب صنعت بیمه است.

مهمترین آسیب صنعت بیمه از زبان رئیس کل بیمه مرکزی

غلامرضا سلیمانی افزود: واحدهای پرداخت خسارت باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند که آینده صنعت بیمه در گرو رضایت مندی مشتریان و مخاطبان این صنعت است.
به گفته وی، با تنوع بخشی به شیوههای سپردهگذاری شرکتهای بیمه و استفاده از همه ظرفیت آیین نامهها میتوان ضمن حفظ سرمایههای این صنعت به رونق تولید کمک کرد.
وی اضافه کرد: توزیع سپرده گذاریهای بیمه در بازارهای گوناگون سرمایه و تزریق بخشی از آن به حوزه تولید، ضمن ایفای مسئولیتهای اجتماعی صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایهای نیز موثر است.
سلیمانی هزینههای مربوط به بخش آموزش و فرهنگ سازی را سرمایه گذاری شرکتها دانست و افزود: تکیه بر جوانگرایی و تاکید بر امر آموزش، آینده و افقهای خوبی را پیش روی شرکتها قرار میدهد.
رئیس شورای عالی بیمه درباره اهمیت امنیت شبکهها در صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه بخش مهمی از فضای مناسب امنیت اجتماعی را تامین می‌کند و به همین سبب از تخریب ها مصون نیست.
به گفته وی، افزایش پرتفوی غیر سهامداری در شرکت‌های بیمه نشان‌دهنده مدیریت و تلاش کارکنان آن شرکت است.
وی تاکید کرد «یکی از مزایای صنعت بیمه بهره مندی از سرمایههای خرد برای ایجاد سرمایه گذاریهای عظیم است که سیاست گذاران شرکت‌های بیمه باید به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند».