انحصار کارگزاری های بورس برداشته می‌شود

دوشنبه،۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸

سازمان بورس ملکف شد تا پایان مرداد ماه، دستورالعمل جدیدی برای صدور مجوز کارگزاری تهیه کند تا امکان صدور محوز برای متقاضیان حائز شرایط فراهم شود.

انحصار کارگزاری های بورس برداشته می شود

حاصل سی و نهمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار روز گذشته چند مصوبه بود که یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه مربوط به بررسی مجوز تأسیس کارگزاری بورس می‌شود که مطابق با این مصوبه، سازمان بورس و اوراق بهادار ملکف شده است تا پایان مرداد ماه با رعایت ماده ۲ و ۳ قانون بهبود، دستورالعمل جدیدی برای صدور مجوز کارگزاری تهیه کند تا امکان صدور محوز برای متقاضیان حائز شرایط فراهم شود.

در این مصوبه آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۳۱ مرداد ۹۹ دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی تنظیم نماید که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه ای مربوط به کسب و کار تأسیس کارگزاری در بورس و حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود و برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب ۳۱ شهریور ۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر ملغی الاثر می‌شود.